Schizofrenia a zatrudnienie w Polsce

Schizofrenia a zatrudnienie – sytuacja w Polsce

W celu zidentyfikowania sytuacji zawodowej pacjentów w Polsce, przeprowadzono badanie terenowe. Badanie zrealizowano na próbie kwotowo-losowej 1010 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii (46% kobiet, 54% mężczyzn) leczonych w poradniach zdrowia psychicznego na terenie całej Polski. Liczebności badanych w poszczególnych województwach odpowiadają strukturze populacji ogólnej.

W Polsce podobnie jak pokazują badania międzynarodowe schizofrenia współwystępuje z innymi chorobami towarzyszącymi takimi jak cukrzyca i nadciśnienie.

schizofrenia a zatrudnienie w Polsce

Diagnoza, częstość korzystania z opieki

Średni wiek rozpoznania schizofrenii to 27 lat. U zdecydowanej większości (73%) pacjentów rozpoznanie postawiono przed 30 r.ż.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestnicy badania odbyli średnio 7 wizyt ambulatoryjnych w poradni zdrowia psychicznego. W czasie trwania choroby pacjenci przeciętnie byli hospitalizowani ponad 3 krotnie z powodu schizofrenii.

Przeciętny Polak ze schizofrenią

Choroby towarzyszące schizofreniiSytuacja zawodowa pacjentów

Schizofrenia - sytuacja zawodowa pacjentaAnalizując sytuację zawodową pacjentów zwraca uwagę znaczący wzrost odsetka osób pobierających rentę wraz z czasem trwania choroby (4% podczas postawienia diagnozy vs 58% podczas dokonywania oceny), a także spadek odsetka osób pracujących (odpowiednio 46% vs 19%). W przeprowadzonej przez autorów analizie sytuacji zawodowej pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, hospitalizowanych
w pierwszej połowie 2013 roku w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu stwierdzono, że spośród 311 pacjentów zatrudnionych było 12, 9% (33 pracowało w ramach umowy o pracę, 7 prowadziło własną działalność gospodarczą). Zatem w populacji pacjentów leczonych ambulatoryjnie i szpitalnie współczynniki zatrudnienia są zbliżone.

Zatrudnienie a hospitalizacje

Schizofrenia - Liczba hospitalizacjiW chwili p ostawienie diagnozy 4 6% osób pracowało, wraz z trwaniem choroby prawie trzy czwarte tych osób utraciło
pracę. Odsetek osób, które utraciły pracę rósł wraz ze wzrostem ilości hospitalizacji. Wśród pacjentów z liczbą hospitalizacji 5 i więcej ponad 90% z osób pracujących straciło pracę, gdzie u pacjentów z mniejszą niż 2 krotną liczbą hospitalizacji prawie połowa pacjentów utrzymała status zatrudnienia.

Renty w schizofrenii

Pracujący w chwili postawienia diagnozyW chwili postawienia diagnozy 4% osób było na rencie, w momencie badania udział osób na rencie wynosił już 58%. Województwa
o najwyższych wskaźnikach przyznanych rent po zachorowaniu na schizofrenię to: podkarpackie 85%, łódzkie i warmińsko-mazurskie po 77%, podlaskie i zachodniopomorskie po 73%. Najniższe wskaźniki dotyczyły województw: opolskiego 20%, dolnośląskiego 31% i pomorskiego 32%.

Renta - schizofreniaŚwiadczenia rentowe otrzymało 57% mężczyzn i 52% kobiet. Osoby z wykształceniem wyższym (45%) i niepełnym wyższym (34%) rzadziej przechodziły na renty w porównaniu z osobami z wykształceniem niższym zawodowym (68%) i podstawowym (58%). Liczba pobytów w szpitalu miała istotny wpływ na wzrost na wskaźnika uzyskiwania świadczeń rentowych. 22% pacjentów niehospitalizowanych uzyskało świadczenia rentowe w porównaniu do 74% leczonych szpitalnie 5 i więcej razy. Późniejszy wiek rozpoznania schizofrenii poza negatywnym wpływem na utrzymanie się na rynku pracy ma również wpływ na wzrost wskaźnika przyznanych świadczeń rentowych. Wskaźnik ten wynosił 47% u osób u których rozpoznano schizofrenię przed 20 r. ż. i 61% u osób powyżej 30 r. ż.

zatrudnienie - schizofrenia