Epidemiologia schizofrenii na świecie

Wiedza dotycząca epidemiologii schizofrenii uległa znacznemu pogłębieniu w ciągu ostatnich trzydziestu lat. W okresie tym doprecyzowano kryteria diagnostyczne, zwrócono uwagę na czynniki genetyczne i interakcje genotypu z czynnikami środowiskowymi. Stosunkowo stabilna zapadalność na schizofrenię, z szacunkową wartością około 15 przypadków/100000 osób rocznie, wspiera hipotezę dotyczącą jej etiologii genetycznej. Jednakże szereg prowadzonych w ostatnich latach badań potwierdza wpływ na rozbieżności w częstości występowania psychoz różnych czynników, do których należą: środowisko miejskie lub wiejskie, poziom zasobów i integracja społeczności lokalnej oraz – prawdopodobnie mający największe znaczenie – odsetek imigrantów w badanej populacji. Wyniki epidemiologicznego badania ASOP, wykazały, że zapadalność na wszystkie zaburzenia psychotyczne wynosi około 30/100 000 osobolat.epidemilogia schizofrenii na świecie

Zdecydowaną większość wśród nich stanowiły psychozy, które nie miały charakteru afektywnego i odpowiadały definicji schizofrenii. W odróżnieniu od powszechnie uznanej proporcji częstości występowania schizofrenii u mężczyzn i kobiet wynoszącej 1,4:1,0 omawiane zaburzenie autorzy oszacowali na dwukrotnie częstsze wśród mężczyzn.czestość występowania schizofrenii - kobiety /mężczyźni

Współczynniki występowania określa się na 4,6/1000 (punktowo), 3,3/1000 (okresowo) i 4,0/1000 (podczas życia).
W Polsce n ie p rzeprowadzono dotychczas badań epidemiologicznych nad schizofrenią. Dane pochodzące z rejestru kart statystycznych z lecznictwa psychiatrycznego publikowane są w Rocznikach Statystycznych Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie.

schizofrenia - wskaźnik hospitalizowanych w Polsce

 Wskaźnik hospitalizowanych całodobowo i leczonych ambulatoryjnie w Polsce z powodu zaburzeń psychotycznych
(F20-29) w latach 1997-2009.